Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Imparts BV , handelend onder de naam classiccarcooling.eu, gevestigd te Ede, Nederland.

Versie geldig vanaf 31-10-2012

ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMPARTS BV (“IMPARTS” handelend onder de naam classiccarcooling.eu) statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudend te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland.

ALGEMEEN

a. Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten tot koop en verkoop en reparatie van de auto en van onderdelen en toebehoren van de auto.
b. De rechten en plichten uit overeenkomsten tussen IMPARTS en de opdrachtgever/koper kunnen door de opdrachtgever/koper niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van IMPARTS.

DEFINITIES

a. IMPARTS: degene die ingevolge de koopovereenkomst nieuwe of gebruikte auto’s of onderdelen en toebehoren voor de auto verkoopt of uitvoering geeft aan een overeenkomst van opdracht.
b. De auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
c. De koopovereenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van (nieuwe en/of gebruikte) auto's en/of (nieuwe en/of gebruikte) onderdelen en toebehoren voor de auto;
d. De koper: degene die ingevolge de koopovereenkomst nieuwe of gebruikte auto's koopt en/of nieuwe of gebruikte onderdelen en toebehoren voor de auto koopt;

AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbieding wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. Een aanbieding die een termijn bevat kan door IMPARTS desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht c.q.de koopovereenkomst, mits binnen 5 dagen. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken van kracht.

KOOPOVEREENKOMST / OPDRACHT

a. Een koopovereenkomst en/of opdracht wordt mondeling of schriftelijk gegeven.
b. Een koopovereenkomst en/of opdracht wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat IMPARTS de koopovereenkomst c.q. de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de koopovereenkomst c.q. de opdracht is begonnen. Een schriftelijke vastlegging van de opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever gegeven (opdrachtbevestiging).
c. De inhoud van de koopovereenkomst en/of de opdracht wordt bepaald door de offerte en/of de opdrachtbevestiging van IMPARTS en deze algemene voorwaarden.

PRIJZEN

a. Prijsopgaven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen betreffen altijd niet-vast overeengekomen prijzen, en prijzen die in rekening worden gebracht zijn vaak gebaseerd op nacalculatie.
b. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend.
c. Onverminderd het bepaalde in lid b mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeurs- prijzen en in valutakoersen in de niet vast overeengekomen prijs worden doorberekend.
d. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient IMPARTS derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

BETALING

a. De schulden van de opdrachtgever/de koper aan IMPARTS zijn brengschulden.
b. De opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting of compensatie uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien facturen niet binnen bovengenoemde termijn worden betaald, is de opdrachtgever in verzuim, door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan de opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
d. Bij een koopovereenkomst dient de koper contant te betalen bij levering van de onderdelen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door IMPARTS aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques alsook pinbetalingen, betaling via creditkaart en onder rembours (de verzendkosten zijn voor rekening van de koper). Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is IMPARTS bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1 per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
e. Alle door IMPARTS gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met de opdrachtgever/de koper, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de opdrachtgever/de koper.
f. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de opdrachtgever/de koper te dien aanzien anders.
g. De betalingsverplichting van de koper wordt niet opgeschort indien en voor zover hij meent op zijn beurt jegens IMPARTS aanspraken geldend te kunnen maken, ook niet indien deze aanspraken samenhangen met reclame.

GARANTIE

a. IMPARTS garandeert een goede kwaliteit van de door haar geleverde nieuwe onderdelen voor een periode van 3 maanden na de levering. De garantie omvat het alsnog leveren van een deugdelijk onderdeel ter vervanging van het bewezen ondeugdelijk onderdeel, danwel de restitutie van de koopprijs, zulks naar keuze van IMPARTS.
b. De op de door IMPARTS geleverde garantie op onderdelen vervalt indien de koper de onderdelen onjuist heeft gemonteerd of heeft doen monteren, onjuist gebruikt en/of het elektrische of elektronische onderdelen betreft.

ANNULERING

a. Annulering door de koper van enige bestelling van onderdelen is uitgesloten.

RECLAME

a. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient de opdrachtgever/de koper eventuele reclames ter zake de uitvoering van de opdracht of de koopovereenkomst binnen vijf werkdagen na de uitvoering van de betreffende (deel-) opdracht c.q. koopovereenkomst schriftelijk aan IMPARTS te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames gemeld na verloop van voornoemde periode worden niet meer geaccepteerd.
b. Het in behandeling nemen van reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever/de koper niet op.
c. Reclame is niet mogelijk, indien:
- de geleverde onderdelen/de gemonteerde onderdelen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie, die het gevolg zijn van normale slijtage dan wel van te zware belasting.
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de opdrachtgever/de koper;
- de opdrachtgever/de koper in strijd heeft gehandeld met uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen van IMPARTS;
- de opdrachtgever/de koper niet aan zijn verplichtingen jegens IMPARTS (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
d. Indien de inzichten van de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich na contractsluiting wijzigen, kan dat IMPARTS niet toegerekend worden en de opdrachtgever kan daaraan geen recht ontlenen om te reclameren.
e. In geval de opdrachtgever/de koper met inachtneming van het hiervoor in lid a bepaalde reclameert en zijn reclame door IMPARTS gegrond wordt bevonden, zal IMPARTS te harer keuze de opdracht alsnog uitvoeren, een vervangend onderdeel leveren of een prijsreductie verlenen. De door de opdrachtgever/de koper hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, noch voor overgang van rechtswege.
f. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht.

NIET-NAKOMING /ONTBINDING/OPSCHORTING

a. IMPARTS is bevoegd de opdracht/de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- de opdrachtgever/de koper in strijd handelt met enige bepaling van de opdracht/de overeenkomst tussen partijen;
- de opdrachtgever/de koper overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
- het bedrijf van de opdrachtgever/de koper wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord wordt aangeboden;
- op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever/de koper beslag wordt gelegd;
- ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en de Invorderingswet 1990 mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan. In deze gevallen is iedere vordering op de opdrachtgever/de koper terstond opeisbaar, zonder dat IMPARTS tot schadevergoeding gehouden is.
b. Het in dit artikel lid a bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtgever/de koper, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar de oordeel van IMPARTS passende zekerheid heeft gegeven.

OVERMACHT

a. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van IMPARTS, al dan niet ten tijde van het aangaan van de opdracht/de koopovereenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van IMPARTS kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, tekortkoming van derden die door IMPARTS ten behoeve van de uitvoering van de opdracht/de koopovereenkomst zijn ingeschakeld, etc.
b. Overmacht geeft IMPARTS het recht hetzij de opdracht/de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht/de koopovereenkomst blijft de opdrachtgever/de koper tot betaling gehouden.
c. Indien zich aan de zijde van IMPARTS een overmachtssituatie voordoet, zal zij de opdrachtgever/de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
d. Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen één maand kan plaatsvinden, zijn beiden partijen bevoegd de opdracht/de koopovereenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Terzake van het door IMPARTS reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht/de koopovereenkomst blijft de opdrachtgever/de koper tot betaling gehouden.

AANSPRAKELIJKHEID

a. IMPARTS is, behoudens ingeval van lid b van dit artikel, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen voortvloeiende uit de opdracht en/of leveringen van onderdelen jegens opdrachtgever/koper. De nakoming van de verplichtingen uit reclame, zoals omschreven in artikel 11, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van IMPARTS en haar leidinggevende ondergeschikten.
b. IMPARTS verplicht zich, zich verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor alle schade, welke door haar (niet-leidinggevende) ondergeschikten of door anderen die zij in het kader van de uitvoering van de opdracht/de koopovereenkomst heeft ingeschakeld, aan personen of eigendommen van de opdrachtgever wordt toegebracht, of ten gevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaat.
c. IMPARTS is nimmer aansprakelijk voor enige schade welk het directe of indirecte gevolg is van een op basis van een opdracht en/of koopovereenkomst door IMPARTS geleverde zaak.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het geleverde onderdeel en/of toebehoor voor de auto blijft eigendom van IMPARTS zolang de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de opdracht/de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Tevens behoudt IMPARTS zich het recht van retentie voor in verband met uitgevoerde reparaties.

AFWIJKINGEN

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

PARTIËLE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

PLAATS VAN NAKOMING; TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

a. De vestigingsplaats van IMPARTS is de plaats waar de opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens IMPARTS moet voldoen.
b. Op alle aanbiedingen en opdrachten/koopovereenkomsten van/met IMPARTS is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
c. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen de opdrachtgever en IMPARTS gesloten opdracht/koopovereenkomst, dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Indien IMPARTS zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht, is zij bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.